K                    
Kacprzyk R. 3P10-74 3P10-79
Kadlec F. 4P06-18
Kadlecova J. 5P09-32
Kado S. 4P06-32
Kai S. 5P08-15
Kaiser J. WB6 3P15-32
Kalas J. 2P13-19
Kalenikov A.V. 3P17-16
Kalinin N.V. 3P15-13
Kalman G.J. T04
Kambara S. 3P16-29
Kampel N.S. WB7 3P15-10
Kampschulte T. 5P09-37
Kando M. 3P15-24 4P06-38 4P06-49 5P09-33
Kaneko T. 3P10-34
Kang I.A. 2P13-18
Kano H. 3P15-15
Kanuma T. 1P02-05
Kapicka V. 5P09-32
Kapteyn H. WB1
Karabourniotis D. 4P06-51
Karalnik V.B. 3P10-17
Karatchentcheff M. 1P03-10
Karkari S.K. 4P06-28 4P06-33 5P09-39
Karpinski L. 3P17-05
Kasashima Y. 3P17-19
Kashiwagi Y. 1P01-22
Kasuya N. 1P04-08
Katayama H. 3P10-37
Kathar P.T. 5P08-10
Katsuki S. 3P10-98
Kavka T. 4P11-22
Kawabata R. 3P16-08
Kawaguchi M. 1P04-08
Kawai Y. 1P04-08
Kawamura K. 2P13-05
Kawamura T. 3P15-26
Kawauchi R. 2P13-53
Kayama M.E. 3P10-39
Kazimierski P. 2P05-08
Kellett B.J. T25 5P07-09
Kelly P.J. 5P08-04
Kerimova I.F. 5P09-10 5P09-11
Kersten H. 2P05-38 4P06-35 5P09-13
Kettlitz M. 3P15-19
Khacef A. 2P05-55
Khan M.A. 4P06-59
Khapugin A.A. 3P17-21
Kharchenko N. 5P09-09
Khatun H. 3P15-18
Khodagholi M. 1P01-38 1P01-39
Khodorkovskii M. 3P15-08 3P15-09
Khrapak A.G. 5P12-08
Khrapak S.A. 5P12-08
Khrustalyov Yu.V. 5P12-10
Khun J. 3P16-22
Kienle L. 2P13-12
Kikuchi H. 2P05-30
Kim H.C. T12 5P09-45
Kim H.H. 3P16-06 3P16-07
Kim J.H. 4P06-12
Kim K.S. 3P15-21
Kindisheva S.V. 3P10-16 5P08-09
Kinzibaev M.I. 3P16-48 3P17-21
Kirillin A.V. 5P12-09
Kirpichnikov A.A. 5P08-09
Kishi N. 3P15-26
Kitajima S. 1P01-30
Kitajima T. T15
Kitamura Y. 3P10-65
Kitano K. 3P10-83
Klapetek P. 2P13-38
Klenko Y. 2P13-11
Kleyn A.W. 2P05-12 4P11-15
Klick M. 5P09-35
Klima M. 5P09-32
Klinger T. 4P06-45
Klir D. 3P17-05 3P17-06 3P17-13
Kloss A. 3P15-19
Klusoň P. 2P13-45
Kment S. 2P13-44 2P13-45 3P10-71
Knizhnik A. T26
Kobayashi A. 3P10-14 4P14-03
Kobayashi T. 1P04-19
Kochetov I. T26
Koci P. 3P16-24
Koerber A. 3P15-12
Koga K. 5P08-19
Kohsaka F. 2P13-52
Koide Y. 3P16-30
Koike H. 2P13-34
Kolacek K. WB4 WB8 3P15-07 3P15-28 3P15-29 3P15-30 3P15-31
Kolb J.F. WA1
Kolev I. 2P05-19
Kolikov V.A. 3P16-10
Koller J. 3P16-37
Kolobov V. 2P05-09 2P05-48
Kolouch A. 2P13-28 3P16-24
Komashko A.V. 3P17-18
Komatsu S. 4P06-11
Komurasaki K. 3P10-14
Kong M.G. 3P10-51 3P16-27 5P09-48
Konjevic N. 5P08-02 5P08-03
Kono A. 4P06-41
Konyukhov A.V. 1P04-22
Kopelovich E.A. 3P17-21
Kop'ev V.A. 3P10-56
Koppers W.R. 2P05-12
Korytchenko K.V. 4P11-01
Kosarev I.N. 3P10-16 5P08-09
Koshelev N.N. 4P06-43
Kossyi I.A. 3P10-56 3P15-23
Kostov K.G. 2P05-07 3P10-39
Kotecka D. 2P05-08
Kourakis I. 1P04-04
Kousal J. 3P16-38
Kovacevic E. 5P12-12 5P12-17
Kovalev A.S. 5P09-15 5P09-21 5P09-26
Kovshechnikov V.B. 4P14-07
Kowalska E. 3P10-22
Kozakov R.V. 5P08-05
Kozlov A.V. 4P06-36
Kozlov K.V. 1P01-24 3P10-67
Kraev A.I. 3P17-04
Kral M. 2P13-43 2P13-51
Kralkina E.A. 5P09-10 5P09-11
Krashevskaya G.V. 1P04-18
Krasik Ya.E. 3P17-07 4P06-04
Krasnosselskikh V. 1P01-17
Kraus W. 5P09-28
Kravarik J. 3P17-05 3P17-06 3P17-13
Krcma F. 3P10-69 3P10-70 4P06-56
Kregar Z. 5P09-07
Kricklenko A.V. 3P17-18
Kriha V. 3P16-37 3P16-44
Kristof J. 5P08-28
Krlin L. 1P04-20
Kroesen G.M.W. T13
Krompholz H. 3P10-52 3P10-59
Krouský E. 1P03-08
Krstulovic N. 5P09-07
Krücken R. 1P01-02 3P10-02 3P15-05
Krýsa J. 2P13-45
Kubat P. 4P06-27
Kubes P. 3P17-05 3P17-06 3P17-13
Kudlacek P. 2P13-01 5P08-11
Kudrin A.V. 5P09-02
Kudrle V. 4P06-31
Kudrna P. 4P06-23 4P06-27
Kulentsan A. 2P13-07 PD-02
Kumada A. 2P05-13
Kumagai T. 3P10-75
Kumar M. 3P15-18
Kumkova I.I. 4P14-07
Kuno I. 4P14-06
Kunze H.-J. WB5
Kuraica M.M. 1P01-15 2P13-16
Kurawaki I. 3P16-30
Kurbanov E.C. 3P17-16
Kurihara K. 4P06-07 4P06-32
Kuriyama R. 3P16-29
Kurnaev V.A. 1P04-14 1P04-18
Kuroki T. 3P16-08
Kurov I.A. 2P05-42
Kurrat M. PD-03
Kusaba K. 4P06-53
Kushner M.J. 1P03-14
Kutasi K. 3P16-12
Kuwahara Y. 4P06-32
Kužel P. 4P06-18
Kuzhekin I.P. 3P17-16
Kuzmicheva L. 3P16-09
Kuzmin K.A. 4P11-13
Kuznetsov V.A. 4P14-07
Kuznetsov V.E. 4P11-13
Kwon M. 5P08-31
Kylian O. 3P16-11